Novinky
DOVOLENÁ 29.4.-3.5.

V termínu 29.4.-3.5. se může odeslání balíčků z eshopu o několik dní opozdit z důvodu čerpání dovolené.  Děkujeme za pochopení. 

více
Kategorie      

Reklamační řád

Úvod INFOReklamační řád

Reklamační řád


Všeobecné ustanovení


Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění pozdějších předpisů.
 

Záruční podmínky


Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží. Nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je respektování symbolů ošetřování uvedených na přiložených etiketách.


Základní podmínky reklamace


V případě, že se vyskytne u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku poškození kupujícím nebo třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla­li uplatněna v záruční době.

Reklamace se nevztahuje na:

 

  • závady způsobené nesprávným zacházením
  • závady způsobené neodbornými opravami
  • vyblednutí – resp. změna barvy způsobená nesprávným praním nebo vystavením dlouhodobému slunečnímu svitu
  • vady způsobené opotřebením – prodřením

 

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce, kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Dále vady vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně, které brání řádnému užívání zboží. Lhůta pro odstranění nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, event. dobu delší dle dohody. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího. Není­-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-­li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem jeho dalšího používání.


Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo jejich odstranění není možné v uvedené lhůtě 30 dnů, nebo dle dohody. Jde­li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od smlouvy.


Vyskytne­-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.


Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

 

Provozovatel eshopu  je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.


Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet den následující po převzetí zboží. V případě nevyzvednutí reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné.


Lhůty pro uplatnění reklamace


Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu,k ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

 

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde­-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.


Místo pro uplatnění reklamace


Před zasláním reklamovaného zboží nás prosím o tomto záměru informuje, dohodneme se na dalším postupu.


Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží přepravním službou na adresu: TEXTIL – GALANTERIE – HRAČKY, Nádražní 125, 542 34 Malé Svatoňovice   nebo osobně  ve výše uvedené  prodejně.

Zboží nezasílejte na dobírku, žádné dobírkové balíky nejsou přijímány.

 

Ke zboží doporučujeme přiložit doklady, které nakupující obdržel se zbožím (fakturu, daňový doklad) a vyplněný reklamační list.  O přijetí zboží k reklamaci Vás budeme informovat.

Závěrečné ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 10. 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Copyright 2016 - 2024 © dosupliku.cz