Novinky
DOVOLENÁ 29.4.-3.5.

V termínu 29.4.-3.5. se může odeslání balíčků z eshopu o několik dní opozdit z důvodu čerpání dovolené.  Děkujeme za pochopení. 

více
Kategorie      

Obchodní podmínky

Úvod INFOObchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Verner Golem, s.r.o.,Vojtěšská 211/6 , 110 00  Praha 1, IČ: 02605589 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.dosupliku.cz/

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Verner Golem, s.r.o.,  IČ: 02605589. 

 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.dosupliku.cz (dále jen „webová stránka“).

 

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

         2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

          3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

    3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového                          rozhraní obchodu),

    3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

    3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3.6.      Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 

3.7.      Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.8.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.9.      Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

 

3.10.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.11.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 

3.12.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  

 

3.13.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

          4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

4.1.      Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

 

4.2.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Nádražní 125, 542 34 Malé Svatoňovice;

 

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2001119440/2010, vedený u společnosti  Fio banka, a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“);

 

 4.3.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.4.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.5.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.6.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.7.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije

.

4.8.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.9.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je  plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

         5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

 

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 

5.1.1.   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

 

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

5.3.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu provozovny. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.6.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.7.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

         6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

 

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 

        7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

    7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající                        nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi                        prováděné,

    7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu                             obvykle používá,

    7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení                     určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovnyí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

          8.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

 

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 

9.1 Zásady ochrany osobních údajů

 

Ve firmě VERNER GOLEM s.r.o., která provozuje www.dosupliku.cz  si uvědomujeme, jak je důležité, aby Vaše osobní údaje a informace o Vašich nákupech a preferencích zůstaly v bezpečí a abyste Vy sami měli maximální kontrolu nad tím, co se s Vašimi údaji děje. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a s nařízením GDPR se snažíme ochraňovat data i nad rámec naší zákonné povinnosti.

 

Ochrana Vašich osobních údajů je charakterizována 4 imperativy, které jsme do našich procesů na všech úrovních implementovali:

 

minimalizace přístupu

pasivní i aktivní ochrana úniku

transparentnost a kontrola

etický přístup k zákazníkům.

 

 9.2 Identifikace správce osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost VERNER GOLEM s.r.o. , Vojtěšská 211/6 , 110 00 Praha 1 , IČ 02605589 , DIČ CZ02605589 , která provozuje e-shop na webových stránkách www.dosupliku.cz  (dále jen jako dosupliku.cz).

 

9.3 Hlavní poslání správce osobních údajů

 

Osobní data shromažďovaná provozem e-shopu dosupliku.cz slouží výhradně k zajištění služeb příslušných nebo rozumně očekávatelných při provozu e-shopu, zejména jde o zpracování týkající se plnění kupních smluv, vyžádané poradenství k nabízeným produktům a marketingové činnosti zaměřené na přímý nebo nepřímý marketing.

dosupliku.cz tedy pracuje zejména v režimu zákonné povinnosti a plnění kupní smlouvy. V některých níže uvedených případech pak v režimu oprávněného zájmu(např. uchování IP adresy, aby Vám zůstal „naplněný“ košík Vámi vybranými produkty i do dalšího přihlášení na e-shop nebo předání telefonního čísla přepravci, aby Vás mohl kontaktovat při doručení zásilky).

 

V některých případech používáme Vaše údaje také v režimu souhlasu. Zejména jde o zasílání newsletteru nebo předání Vašeho e-mailu provozovatelům Zboží.cz,  Heuréka.cz a Googlu k odeslání dotazníku uživatelské spokojenosti s e-shopem. Ve všech těchto případech striktně dodržujeme Vaše přání – pokud nám nedáte souhlas k takové činnosti, dělat ji nebudeme.

 

 

 

Shromažďujeme aktivně i pasivně sdělené osobní údaje, tedy i ty, které nám napíšete sami (např. doručovací adresa), i ty, které získáme tím, že přijdete na webové stránky nebo napíšete e-mail (např. Vaše celé jméno, pokud ho máte v e-mailové adrese nebo v podpisu, Vaši IP adresu, jakou verzi prohlížeče máte, z jakých stránek jste na náš web přišli, jak dlouhý čas jste na e-shopu strávili. Toto vše nám umožňuje sledovat tzv. cookies. Souhlas s používáním cookies dáváte ve své podstatě tím, že používáte prohlížeč, která umožňuje cookies ukládat.

 

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče, abyste mohli ukládání cookies vypnout, naleznete na adresách:

 

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

 

Proč jsou cookies potřebné? Díky cookies totiž můžete například mít jistotu, že vybrané produkty z košíku nezmizí, když zavřete prohlížeč. Díky cookies dokážeme nalézt a opravit chybu zobrazování na e-shopu. Díky cookies můžeme analyzovat, zda to, jak e-shop provozujeme, vede k tomu, že lidé u nás nakupují nebo se k nám vrací, a případně plánovat změny, které povedou k větší spokojenosti zákazníků.

 

V dosupliku.cz používáme cookies pouze jako s odosobněnými statistickými daty. Cookies pro personalizaci reklam (tzv. remarketing) v dosupliku.cz nepoužíváme.

 

9.4 Přístup k osobním údajům

 

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich odstranění či opravu. Protože některá data uchováváme v listinné podobě, některá v elektronické, máte následující možnosti:

 

-       Písemně požádat o vymazání, výpis nebo opravu Vašich osobních údajů. Žádost prosím směřujte na info@dosupliku.cz

 

-       Data v elektronické podobě lze spravovat přímo z rozhraní Vašeho profilu na e-shopu dosupliku.cz

 

Některá data však vymazat nemůžeme – pokud se například týkají našich zákonných povinností, například plnění kupní smlouvy nebo archivace účetních dokladů tak, jak nám ukládá platná legislativa.

 

9.5 Zabezpečení osobních údajů

 

Abychom Vaše osobní data neohrozili, nemůžeme konkrétně vypsat všechna bezpečnostní opatření, která jsme přijali. Obecně:

-       K Vašim údajům nemá přístup nikdo, kdo by rozumně přístup mít neměl . Zabezpečili jsme jak přístup administrátorů e-shopu (správce, prodejce), tak fyzický přístup k listinným dokumentům (př. archivovaným fakturám).

-       Webové stránky dosupliku.cz jsou provozovány na zabezpečeném https protokolu.

-       Všechna data jsou uložena na bezpečných serverech, jejichž provozovatel je vázán požadavky GDPR:

-       Všichni pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu s Vašimi osobními údaji, byli náležitě poučeni o zásadách ochrany osobních údajů a mají podepsanou dohodu o mlčenlivosti.

 

9.6 Kontaktní informace

 

Máte-li podezření, že dosupliku.cz nedodržela tyto zásady nebo že tyto zásady jsou v rozporu s GDPR, sdělte nám prosím tuto skutečnost na info@dosupliku.cz. Na základě Vaší stížnosti dohledáme problém a co nejdříve se ho pokusíme vyřešit.

       

   

         10. DORUČOVÁNÍ

 

10.1.  Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

 

         11.ODPOVĚDNOST ZA VADY NA STRÁNCE WWW.DOSUPLIKU.CZ 

 

11.1.  Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na www.dosupliku.cz jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

11.2.  Prodávající  může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

 

11.3.  Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.

 

         

 

          12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

124.3.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

12.4.  Kontaktní údaje prodávajícího:

 

adresa pro doručování: Nádražní 125, 542 34 Malé Svatoňovice 

adresa elektronické pošty: textil.vernerova@gmail.com

telefon: +420 777 673 471

 

V Malých Svatoňovicích  dne 25.5.2018

 

Copyright 2016 - 2024 © dosupliku.cz